Ordensbestemmelser

Ordensbestemmelser for Haveforeningen Stormosen

  1. Havelodderne må kun benyttes til kolonihavebrug og ikke i erhvervsøjemed.
  2. Havelodderne må ikke anvendes til oplagsplads, henstilling af campingvogne, skurvogne eller lignende. Beboelsestelte må kun opstilles på ubebyggede grunde og kun i én sommerperiode i tiden fra 1. april til 30. september.
  1. På hvert havelod må der kun opføres et kolonihavehus på maksimalt 45 m², inklusive udhus, overdækket/lukket terrasse, samt enhver form for overdækning, dog med fradrag for det faktiske tagudhæng, maksimalt 50 centimeter. Tagudhæng over 50 centimeter, regnes ikke som tagudhæng, men overdækning og her kan der ikke gøres fradrag – her tæller hele arealet derimod med.
   Udhus tillades opført som separat ”hus”. Drivhus på maksimalt 10 m², tillades opført udover de nævnte 45 m², dog ikke i direkte forbindelse eller sammenhæng med hovedhus eller udhus.
  2. Ingen bygning må opføres med mere end 2,6 meters bygningshøjde, forstået som højden fra gulv til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Bygningens højde fra terræn til tagryg må ikke overstige 3,5 meter.  Bebyggelse på haveloddet må kun finde sted indenfor et område beregnet fra mindst 2,5 meter fra skel og mindst 4,5 meter fra nord og sydgående veje og stier.
  3. Ingen bebyggelse må påbegyndes før bestyrelsen har godkendt byggeansøgning og tegninger over byggeriet.  Vurdering af kolonihavehus kan kun foregå, hvis dette opfylder de gældende forskrifter og deklaration for området.
   Salg kan ikke finde sted uden bestyrelsens direkte medvirken.
  4. Husene må ikke benyttes til overnatning uden for sæsonen det vil sige fra 1. oktober til 31. marts.
  5. Såfremt der skal tinglyses pant i havehuset, skal der som ” bygnings nr. ” anføres: Haveforeningens matrikelnummer og havenummer. (Matr.nr.1 a og 3 a, Dageløkke by, Humlebæk, havelod nr. xxx).
  6. Salg af have kan ikke finde sted før eventuel sagsbehandling med aflysning eller overdragelse af pantet er gennemført og tinglyst, hvilket alene er sælgers ansvar.
  1. Motorredskaber må i perioden fra 15. maj til 15. august kun benyttes mandag til fredag i tidsrummet kl. 0800 – 1900 lørdag, søndag og helligdage i tidsrummet kl. 0900 – 1300.
  2. Fjernsynsantenner må ikke have større højde end 4,5 meter over terræn, paraboler må ikke opsættes med en overhøjde over 1,7 meter.
  3. Flagstænger må ikke have større højde end 7 meter.
  4. Der skal indhentes tilladelse hos bestyrelsen i forbindelse med indretning af havebassiner.
  1. Husdyrhold af enhver art er forbudt.
  2. Hunde, katte og andre kæledyr må kun forefindes løsgående indenfor den enkelte havelods område. Hunde skal føres i snor på haveforeningens fællesområder og efterladenskaber skal opsamles.
  1. Motorkørsel må kun finde sted ad kørevejen til parkeringspladserne. Maksimal hastighed i haveforeningen er 15 km i timen.
  2. Biler, cykler må ikke henstilles på stierne. Biler må ifølge kommunens deklaration kun parkeres på parkeringspladserne.
  3. Der må kun vandes i tidsrummet inden kl. 9.00 og igen efter kl. 18.00. Græsplænerne må ikke vandes med haveslange eller vandspreder.
  1. Havelejeren er forpligtet til at vedligeholde hækkene rundt om haveloddet, samt udskifte døde planter samt fjerne ukrudt i hækken.
  2. Hækken må maksimalt være 1,7 meter høj, og maksimalt 40 centimeter bred. Det vil sige 20 centimeter på hvert havelod/område.
  3. Havelejeren skal klippe hækken rundt om havelodden mindst en gang om året, helst fra 1. august og senest den 31. august.
  4. Havelejeren er pligtig til at ren – og vedligeholde forstykket samt vej eller sti ud for havelodden, samt fjerne grene, der vokser ud over eller hænger ned over vej/sti, eller rager ind hos naboen.
  5. Buske skal holdes 1 meter fra skel. Frugttræer og andre træer 2 meter fra skel.
  6. Elm, poppel, kastanje og lignende grove og store træer må ikke plantes i haveforeningen. Ingen træer må være højere end 7 meter.
  7. Naturgødning, affald og lignende må ikke henligge på stierne. Naturgødning må ikke ligge udækket i haven i perioden fra 1. maj til 30. september.
  8. Affaldssortering foretages som angivet i “Regulativ for Dagrenovation” fra Fredensborg kommune. Dagrenovationscontainerne må ikke benyttes til haveaffald, flasker, flamingokasser, malerdåser/-tæpper og lignende.
  1. Eftersyn af havelodderne foretages af Ordensudvalget i perioden fra 1. maj til 30. september. Ordensudvalgets eftersyn/haveomvandringsdage meddeles via haveforeningens opslagstavle.
  2. Ved misligholdelse af haven vil arbejdet blive udført af en ekstern gartner for havelejerens regning.
  3. Der skal være adgang til haveloddet, når Ordensudvalget kommer på haveomvandring. Nøgle skal afleveres hos bestyrelsen.
  4. Ordensudvalgets grundlag og arbejdsopgaver fremgår af haveforeningens direktiv herfor.
  1. Havelejeren er over for foreningen ansvarlig for overtrædelser af gældende regler, samt skader begået af familie og gæster.
  1. Overtrædelse af nærværende ordensregler, herunder ”Deklaration for Stormosens Fritidshaver”, kan ifølge foreningens vedtægter §.8 medføre opsigelse.

Således vedtaget på haveforeningens ordinære generalforsamling den 23. marts 2023.

Se også gældende ordensbestemmelser i PDF format: Ordensbestemmelser Stormosen