Grundlag og Arbejdsopgaver

I haveforeningens vedtægter § 7 og § 8 står blandt andet følgende:

7.1. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser og supplerende bestemmelser som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

7.2. Medlemmet er pligtigt at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtigt at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser.

8.4. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter det lejede havelod, eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området udefra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser. Grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra er eksempelvis overtrædelse af forbuddet om benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse.

I haveforeningens ordensbestemmelser § 7 står blandt andet følgende:
7.1. Eftersyn af havelodderne foretages af Ordensudvalget i perioden fra 1. maj til 30. september. Ordensudvalgets eftersyn/haveomvandringsdage meddeles via haveforeningens opslagstavle.

7.2. Ved misligholdelse af haven kan arbejdet blive udført af en ekstern håndværker for havelejerens regning.

7.3. Der skal være adgang til haveloddet, når Ordensudvalget kommer på haveomvandring. Nøgle kan afleveres til haveforeningen.

Sammensætning af Ordensudvalget:
Ordensudvalget består af repræsentanter fra de 6 stier i haveforeningen.Det er normalt Stiformanden for stien der er repræsenteret, derudover er der en repræsentant fra bestyrelsen og som tillige er formand for udvalget.
Ordensudvalgets formål og virke er at tilse samtlige haver og fællesarealer i haveforeningen.

Ordensudvalgets fokusområder aftales blandt andet på opfordring fra stiformændene, havemedlemmerne eller bestyrelsen.

Ordensudvalget vurderer blandt andet om haverne bliver passet, herunder:

  • At hækken bliver renset/luget for ukrudt og andre blomstrende planter
  • at der ikke vokser andre fremmede vækster i hækken
  • at der ikke står ukrudt i frø i haven
  • at haven ikke bliver brugt som oplagsplads for affald
  • at der ikke står træer og buske op ad hækken eller at grenene fra træerne ikke rager ind hos naboen eller udover sti og friarealer
  • at hvert havelod har opsat en havelåge samt havenr, som er synlig fra stien
  • At havestykke ved indgang og mod stien bliver passet
  • Generelt om havelejeren overholder vedtagne regler og bestemmelser

Når Ordensudvalget har været på besøg i en have, og hvor forholdene ikke er i overensstemmelse med ordensbestemmelserne, bliver der lagt en seddel med oplysning om, hvad det er der mangler at blive udført. Efter ca. 3 uger kommer Ordensudvalget så igen, for at se om forholdene er bragt i orden.
Hvis dette ikke er tilfældet, lægger Ordensudvalget så en ny seddel, hvor der gives yderligere 14 dages frist, til at få bragt forholdene i orden. Når de 14 dage er gået, kommer Ordensudvalget så igen, og hvis der så heller ikke denne gang er sket noget væsentlig i haven, kontakter Ordensudvalget bestyrelsen og henstiller til, at der sættes en ekstern håndværker på haven (naturligvis på havelejerens regning), ligesom havelejeren vil modtage en skriftlig advarsel, som senere kan resultere i at havelejeren bliver opsagt, i overensstemmelse med haveforeningens vedtægter.

Der er nu altså også gået over 7 uger, hvor der ikke er sket noget væsentlig i haven. Dette er ikke rimeligt overfor såvel naboer og øvrige havemedlemmer samt gæster i haveforeningen.

Ordensudvalget informerer om datoer for årets ”haveomvandringer”, 4 uger før første haveeftersyn. Dette sker ved opslag i udhængs skabet.